Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

kiks
15:30
kiks
15:30
kiks
15:30
kiks
15:30
kiks
14:23
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viadefinicjamilosci definicjamilosci
kiks
14:22
kiks
14:21
5515 8b9b
Reposted fromnazarena nazarena viaPicki91 Picki91
kiks
14:21
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
kiks
14:21
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
kiks
14:21
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viawiksz wiksz
kiks
14:20
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
kiks
14:20
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
kiks
14:20
5081 9ca1
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
kiks
14:20
0218 d911 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamops mops
kiks
14:20
6002 0e20 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamops mops
kiks
14:20
Reposted frombluuu bluuu viamops mops
kiks
14:20
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
kiks
14:19
2346 1f25 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
14:18
6280 9199 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viawiksz wiksz

October 03 2018

kiks
18:15
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl